• Mute Sounds
 • Strandrolstoel 2
 • Twee op een trap
 • Strandrolstoel 1
 • Mute Sounds Zeepbel
 • Deejay

Verandering Wajong 2021

 
 • In dit artikel vind je informatie over of je wel of niet herkeurd wordt  

 • Wat in dit artikel staat is geldig voor de leeftijd van 18 t/m 35 jaar.

 • Als dat het geval is wanneer je een brief kan verwachten over je arbeidsvermogen. 

 • Wat de criteria zijn voor het hebben van arbeidsmogelijkheden en wat er met je uitkering gebeurd wanneer je arbeidsvermogen hebt.

 

Niet alle Wajongers worden herkeurd. Niet herkeurd worden de volgende groepen:

  •        Wajongers die in een studieregelingzitten. Pas na hun studie wordt gekeken of ze arbeidsvermogen hebben.

  •        Mensen met een Oude Wajong (van vóór 2010) die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Er is immers avan hen vastgesteld dat ze in enige mate over arbeidsvermogen beschikken.

  •       Wajongers met een Nieuwe Wajong (van ná 2010). Toen zij hun uitkering aanvroegen zijn ze immers al op arbeidsvermogen beoordeeld. Deze eerdere keuring wordt aangehouden. Nieuwe Wajongers weten dus al of ze volledig afgekeurd zijn en dus in de uitkeringsregeling zitten, of nog studeren (studieregeling) of dat zij in de werkregeling zitten. Er valt een grote groep Wajongers in deze laatste categorie. Zij hebben officieel ‘tijdelijk geen mogelijkheden’. Omdat er bepaald is dat zij niet zowel volledig als duurzaam arbeidsongeschikt zijn, wordt geconcludeerd dat zij (op den duur) wel arbeidsvermogen hebben.

 

Wel herkeurd worden:

Alle mensen in de Oude Wajong (van vóór 2010) die op dit moment 80-100% zijn afgekeurd en niet op 1 januari 2018 met pensioen gaan of zijn.

 

Hoe wordt bepaald of je arbeidsvermogen hebt?

Zoals gezegd is dit van de zogenaamde Nieuwe Wajongers al bekend. Zij krijgen een brief om hun eerdere beoordeling te bevestigen.

Oude Wajongers worden herkeurd op het dossier dat bekend is bij het UWV. Daarbij wordt teruggekeken tot 1 januari 2008. Blijkt daaruit dat je niet volledig én duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan wordt bepaald dat je arbeidsvermogen hebt. 

 

Je hebt arbeidsvermogen als:

 

1 Je een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie.

2 Over basale werknemersvaardigheden beschikt.

3 Minimaal één uur achter elkaar belastbaar bent.

4 Vier uur per dag belastbaar bent (Als je in staat bent om zelf per uur het minimumloon te verdienen, dan ben je bij twee uur per dag al voldoende belastbaar).

 

Het UWV Webcare Team heeft in een bericht van 11-8-2015 het volgende laten weten:

“Die vier uur per dag moet vijf dagen per week mogelijk zijn. Dit mag niet dusdanig belastend voor je zijn dat je daarna uitgeput bent en de rest van de week nodig hebt om bij te komen.

Het wil niet zeggen dat je die uren ook in een reguliere baan aan het werk kan. Het kan bijvoorbeeld ook aangepast werk zijn of werk op een beschutte werkplek.”

 

Alleen als je aan alle vier deze criteria voldoet, heb je arbeidsvermogen.

 

Wanneer krijg ik een brief over mijn arbeidsvermogen?

Het UWV moet veel mensen herkeuren en heeft daarvoor de tijd van 2015 tot en met 2017. Zij hebben een planning opgesteld, zodat iedereen weet wanneer hij of zij een brief kan verwachten. Jongeren worden als eerst gekeurd. Daarnaast is er een verschil tussen de nieuwe Wajongers en de oude Wajongers.

 

Oude Wajong

Mensen die geboren zijn in 1990 t/m 1994 krijgen tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 een brief met bevestiging over of ze arbeidsvermogen hebben.

Mensen die geboren zijn in 1985 t/m 1989 krijgen tussen 1 oktober 2015 en 1 april 2016 een brief met bevestiging over of ze arbeidsvermogen hebben.

Mensen die geboren zijn in 1980 t/m 1984 krijgen tussen 1 januari 2016 en 1 oktober 2016 een brief met bevestiging over of ze arbeidsvermogen hebben.

 

Nieuwe Wajong

Mensen die geboren zijn in 1990 t/m 1997 krijgen tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2017 een brief met bevestiging over of ze arbeidsvermogen hebben.

Mensen die geboren zijn in 1985 t/m 1989 krijgen tussen 1 oktober 2016 en 1 april 2017 een brief met bevestiging over of ze arbeidsvermogen hebben.

Mensen die geboren zijn in 1980 t/m 1984 krijgen tussen 1 januari 2017 en 1 juli 2017 een brief met bevestiging over of ze arbeidsvermogen hebben.

 

Wat heeft een goedkeuring of afkeuring tot gevolg?

Wanneer er uit de herkeuring komt dat je  je arbeidsvermogen hebt, verandert per 1 januari 2018 de hoogte van je uitkering. De uitkering wordt dan verlaagd naar 70%  van het minimumloon. 

 

Wanneer je herkeurd bent worden er afspraken gemaakt over eventuele sollicitatieplicht en re-integratie. Dit gebeurt in een startgesprek met het UWV. Het UWV kan helpen bij het vinden van geschikt werk.

 

Wanneer je afgekeurd wordt, blijft de hoogte van de uitkering op 75% van het minimumloon. Dan verandert er dus niks. Er komen voor de Oude en Nieuwe Wajongers geen huishoudenstoets of vermogenstoets.

 

Wat als ik het niet eens ben met het UWV?

Als je het niet eens bent met de beoordeling van het UWV, kun je bezwaar maken op de brief die je krijgt. Je kunt dan eventueel in een mondeling gesprek je medische situatie toelichten. Maak wel altijd bezwaar binnen de door het UWV gestelde termijn. Deze staat vermeld in de brief die je ontvangt.

 
 
 

Bronhttp://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/154283-wajong-2015-2018-word-ik-herkeurd.html

Wajonger verkiest UWV boven gemeente

 

Door:  MARGOT LIMBURG

Vlak voor het ‘sluiten van de markt’ blijken zich bij het UWV extra veel jongeren te hebben gemeld die in aanmerking denken te komen voor een Wajonguitkering. 

Het aantal aanvragen in de maand september ligt blijkens cijfers van de uitkeringsinstantie met een kleine 3000 ongeveer anderhalf keer zo hoog als in een gemiddelde maand. Tot en met 10 september konden mensen die een beroep op de Wajong willen doen, zich melden. Daarna krijgen alleen mensen die volledig en langdurig arbeidsgehandicapt zijn via het UWV een Wajonguitkering. Anderen worden doorverwezen naar de gemeente.

Als einddatum werd 10 september gehanteerd, omdat UWV een wettelijke termijn van 16 weken heeft voor het stellen van een indicatie. Mensen die zich na 10 september melden, worden – tenzij volledig en langdurig arbeidsgehandicapt –  in voorbereiding op de Participatiewet alvast doorverwezen naar hun gemeente. Gemeenten en UWV hebben de afgelopen zomer duidelijk gemaakt dat mensen die nog onder het ‘oude regime’ van het UWV willen vallen, tijdig hun aanvraag moesten indienen. Dat heeft blijkbaar gewerkt, gezien de toename in het aantal aanvragen.

Wantrouwig 
Het UWV schrijft de toename in aanvragen toe aan de onbekendheid van de gemeente met deze taak. ‘Mensen gaan voor zekerheid. Ze zijn wellicht een beetje wantrouwig omdat ze niet weten hoe de gemeente deze taken straks gaat uitvoeren’, aldus Jan-Jurgen Huizing, directeur Uitvoering van het UWV. ‘Het UWV doet dit al jaren, dus wellicht voelt dat veiliger.’ Opvallend is dat het aantal aanvragen vlak na 10 september relatief hoog bleef, wellicht te verklaren door een aantal laatkomers. Vanaf de laatste week van september neemt het aantal mensen dat zich bij het UWV meldt wel af.

Van de jongeren die zich na 10 september melden, wordt zo’n 90 procent doorverwezen naar de gemeente, schat Huizing. De overige 10 procent krijgt alsnog een Wajonguitkering via het UWV. Onder het ‘oude regime’ werd zo’n 40 procent van de jongeren doorverwezen naar de gemeente. Gemeenten krijgen dus binnenkort met een grotere en een nieuwe groep klanten te maken. En die melden zich al voordat de nieuwe Participatiewet in werking is getreden. De schatting is dat zo’n 4500 jongeren zich bij gemeenten zullen melden, 2500 meer dan er normaalgesproken aankloppen.

Voor deze groep geldt dat ze aangewezen zijn op de gebruikelijke ondersteuningsinstrumenten van de gemeente. ‘De gemeente kan bijvoorbeeld op basis van de huidige Wwb bepalingen een bijstandsuitkering toekennen wanneer iemand na 10 september Wajong heeft aangevraagd’, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gemeenten krijgen de resterende weken van dit jaar geen extra geld om deze nieuwe groep, waar pas in 2015 beleid voor is, te ondersteunen.

Het ministerie wijst erop dat ook onder de huidige systematiek iemand pas na 16 weken in aanmerking zou zijn gekomen voor een Wajonguitkering. Specifieke ondersteuning als studietoelage, kan pas vanaf 1 januari ingezet worden. ‘De groep die zich meldt is niet helemaal nieuw voor de gemeente’, licht Huizing toe. ‘Nu al wordt ongeveer 40 procent van de jongeren die zich bij het UWV melden, afgewezen voor een Wajonguitkering en doorverwezen naar de gemeente. Maar met die jongeren is vaak wel iets aan de hand en ze hebben van de gemeente wel degelijk begeleiding nodig.’

Loonwaarde
 Het ministerie heeft geen signalen dat zich veel jonge arbeidsgehandicapten bij de gemeenten zullen melden. ‘Dat was ook niet de verwachting’, schrijft SZW in een verklaring. ‘Het gaat om een kleine groep van jongeren die nog voor 1 januari 2015 18 jaar oud worden. Het is bekend dat een Wajongaanvraag ruim van tevoren kan worden aangevraagd. Zij zullen dus veelal ruim voor 10 september een aanvraag hebben gedaan. ‘

In de voorbereiding op de Participatiewet is het UWV met gemeenten in gesprek om de kennis die er binnen de uitvoeringsorganisatie is te delen. Huizing: ‘Wij hebben met deze doelgroep jarenlang ervaring. Zaken als hoe ondersteun je werkgevers, jobcoaching, jobcarving, hoe wordt loonwaarde bepaald? Maar ook hoeveel wajongers wonen er in een gemeente en wat kost de werkondersteuning van een Wajonger?’ Daarnaast ziet het UWV voor zichzelf een rol in de gesprekken die in de Regionale Werkbedrijven (het samenwerkingsverband tussen sociale partners en gemeenten) worden gevoerd.

Wennen 
De nieuwe instroom van jongeren met een beperking in de Participatiewet gaat geleidelijk. Er wordt – in tegenstelling tot de decentralisatie van jeugd en zorg – geen grote groep mensen overgeheveld naar de gemeente. De huidige Wajongers blijven onder de verantwoordelijkheid van het UWV vallen. De inschatting is dat zo’n 20 duizend jongeren per jaar zich bij de gemeente zullen melden. Die geleidelijkheid heeft als voordeel dat gemeenten langzaam kunnen ‘wennen’ aan de nieuwe groep. Een nadeel kan zijn dat deze groep ondergesneeuwd raakt, omdat er meer aandacht is voor de andere decentralisaties die vanaf 1 januari meteen veel impact hebben. ‘Ik realiseer me dat die drie decentralisaties een enorme opgave voor gemeenten zijn’, aldus Huizing. ‘Maar de kracht zit ‘m er voor een deel ook in dat dit samenvalt. In de wijkteams kan er ook aandacht zijn voor deze groep. En het is van belang dat gemeenten inzien dat deze nieuwe groep meer begeleiding nodig heeft, ook meer dan de jongeren die nu al bij gemeenten aankloppen als ze bij het UWV afgewezen waren voor de Wajong.’ 

Pilots 
Toch heeft Huizing er vertrouwen in dat gemeenten de nieuwe taken goed kunnen uitvoeren. Deels omdat er al wat ervaring zit, deels omdat de komende maanden gebruikt zullen worden kennis over te dragen. Huizing: ‘Ook gaan gemeenten en UWV oefenen. We zijn samen bezig een programma te ontwikkelen. Ze krijgen dan te maken met zaken als een indicatiestelling, bemiddeling, voorbeelden van plaatsingen op garantiebanen en matching. We kijken waar we tegenaan lopen en hoe we het werkend krijgen.’ Deze pilots zullen de komende maanden uitgevoerd worden. Welke gemeenten daaraan meedoen, is nog niet bekend.

Bron : Binnenlands Bestuur

De veranderingen in de Wajong.

Zoals velen van jullie wellicht al weten wordt per 1 januari 2015  de Participatiewet ingevoerd. Deze wet voegt de WWB (wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong samen.[1] Maar wat voor gevolgen heeft de wet voor jou als Wajonger of aankomende Wajonger? Dit artikel geeft duidelijk antwoord op bovenstaande vragen. Je kunt drie verschillende soorten Wajongers onderscheiden binnen de groep Wajong, namelijk de mensen die onder de ‘oude Wajong’ vallen, ‘nieuwe Wajong’ en tenslotte de Wajong 2015.

 

 

Herbeoordeling

Voor alle groepen is het van belang of je wel of niet mogelijkheden hebt om te werken. Het UVW zal binnen drie jaar alle drie de groepen (her) beoordelen. Voor elke groep heeft het UVW één jaar de tijd. Mensen die volgens UVW het makkelijkste aan het werk komen worden als eerste herbeoordeeld . Bij deze herbeoordeling wordt bekeken of je duurzaam geen mogelijkheden hebt om te werken.

 

Deze herbeoordeling kan op twee manieren plaatsvinden:

 • UVW kan op basis van de bestaande gegevens beoordelen of je duurzaam niet in staat ben om te werken.

 • UVW kan je ook uitnodigingen voor een nieuw gesprek met een verzekeringsarts.

Tot welke groep behoor ik?

 • Om te bekijken te welke groep Wajongers je behoort is het belangrijk dat je weet in welke jaar je jouw Wajong-uitkering hebt gekregen

 • ‘Oude Wajong’: vóór 1 januari 2010;

 • ‘Nieuwe Wajong’: na januari 2010 t/m 23 september 2014;

 • Wajong 2015 .

   

Garantiebanen

 • Per 1 januari komen Wajongers die kunnen werken met voorrang in aanmerking voor de zogenaamde garantiebanen.[2]  Dit zijn banen die bedrijven moeten realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

   

Oude Wajong

 • In deze groep worden alleen mensen herbeoordeeld die voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn. Als je duurzaam niet kan werken ontvangt je een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon, zoals je gewend bent. Als na de herbeoordeling blijkt dat je mogelijkheden hebt om te werken of al werkt wordt jouw uitkering per 1 januari 2018 verlaagd van 75% van het minimumloon naar 70%. Daarnaast blijven de bepalingen van de ‘oude Wajong’ gelden. Studeer je? Dan heb je naast je studiefinanciering recht op een aanvulling vanuit de Wajong. Als je werkt als Wajonger heb je recht op loondispensatie.

Nieuwe Wajong

 • In deze groep vindt alleen een herbeoordeling plaats als er na 1 januari 2015 aanwijzingen zijn dat je niet meer duurzaam arbeidsongeschikt bent. Als je duurzaam niet kan werken ontvangt je een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon, zoals je gewend bent. Als na de herbeoordeling blijkt dat je mogelijkheden hebt om te werken of al werkt wordt jouw uitkering per 1 januari 2018 verlaagd van 75% van het minimumloon naar 70%. Studeer je? Dan heb je naast je studiefinanciering recht op een aanvulling vanuit de Wajong. Als je werkt als Wajonger heb je recht op loondispensatie.

 • Deze twee groepen blijven in de Wajong en vallen niet onder de Participatiewet. UWV blijft verantwoordelijk voor deze groepen.

   

Wajong 2015

Na 1 januari 2015 kom je alleen nog in aanmerking voor Wajong als je duurzaam niet kan werken. Je hebt dan recht op een uitkering van 75% van het minimumloon. Heb je wel mogelijkheden om te werken dan val je onder de Participatiewet. De gemeenten gaat je begeleiden bij het vinden van werk. Heb je werk gevonden? Dan kan de gemeente jou ondersteunen. Als je niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, vult de gemeente je inkomen aan tot het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het cao-loon betaalt de werkgever. [3]  Als het niet lukt om het minimumloon te verdienen kan je aanspraak maken op een bijstandsuitkering.[4]

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Dan kan je op de website van UWV nog meer informatie vinden.


 

[1]Participatiewet, http://www.divosa.nl/dossiers/participatiewet > Geraadpleegd d.d. 22 oktober 2014

[2]Garantiebanen, http://www.cedris.nl/web/dossiers/Pages/Participatiewet_65.aspx?source=%2Fweb%2Fdossiers%2Fpages%2Fdefault.aspx > Geraadpleegd d.d. 22 oktober 2014.

[3] Loonkostensubsidie, http://www.cedris.nl/web/dossiers/Pages/Participatiewet_65.aspx?source=%2Fweb%2Fdossiers%2Fpages%2Fdefault.aspx > Geraadpleegd d.d. 22 oktober 2014.

[4] Gevolgen van de Participatiewet voor burgers, http://www.regioplan.nl/nieuws/slug/slug/gevolgen_van_de_participatiewet_voor_burgers > Geraadpleegd d.d. 22 oktober 2014.