• Deejay
  • Strandrolstoel 2
  • Strandrolstoel 1
  • Mute Sounds Zeepbel
  • Mute Sounds
  • Twee op een trap

Wajong

Wajong staat voor Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten.
Hier kan je vanaf je 18e recht op hebben. Wajong is er voor mensen die voor de 17e verjaardag een langdurige ziekte of beperking hadden. Of na de 17e verjaardag een langdurige ziekte of beperking opliepen terwijl ze een opleiding volgden.
Het houdt in dat je hulp krijgt om werk te vinden en te behouden. Of ondersteuning als je een opleiding volgt. Als je niet kan werken krijg je een Wajong-uitkering.

Wil je meer lezen over de Wajong? Kijk dan even op de website van de UWV.
 
Financiële steun door de gemeente Den Haag
Het kan zijn dat de Wajong in sommige incidentele gevallen niet genoeg is. Een aanvulling kan je soms krijgen via de Bijzondere Bijstand.
Bijzondere Bijstand kan van alles zijn, van een vergoeding voor de kosten van een bril tot de inrichting van je woning. De kosten moeten wel echt noodzakelijk zijn en het moet duidelijk zijn dat je geen beroep kan doen op een andere voorziening zoals de WMO of je zorgverzekering. Uitgangspunt bij de aanvraag is dat alleen de meest eenvoudige maar afdoende voorziening voor bijzondere bijstand in aanmerking komt.
De Bijzondere Bijstand kan je aanvragen bij de gemeente Den Haag. Voor meer informatie over de Bijzondere Bijstand en andere financiële steun van de gemeente kan je kijken op deze pagina van de website van de gemeente Den Haag.

Ziektewet
Je hebt recht op Ziektewet als je jonger bent dan 65 jaar en geen recht (meer) hebt op doorbetaling van loon als je ziek bent.
Als je in loondienst bent, betaalt je werkgever meestal je loon door als je ziek wordt. Is dat niet het geval, dan kan je mogelijk een Ziektewetuitkering krijgen.
Bijvoorbeeld als je:

  • Een (tijdelijk) contract hebt dat afloopt tijdens je ziekte
  • Oproepkracht of uitzendkracht bent en je bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft
  • Een WW-uitkering ontvangt en langer dan 13 weken ziek bent
  • Arbeidsgehandicapt bent en binnen 5 jaar na indiensttreding ziek wordt
  • Orgaandonor bent.

Meer info kan je vinden op de website van de UWV.

WIA
Ben je bijna twee jaar ziek of is het alweer bijna twee jaar geleden dat je een beperking hebt opgelopen? Dan kan je een Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) uitkering aanvragen bij de UWV.
De WIA regelt je inkomen als je door beperking of ziekte niet kan werken. Uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel werken als ze kunnen. Het gaat niet om wat je niet meer kan, maar om wat je nog wel kan. Meer informatie over wat de WIA nu precies is, kan je hier vinden.
Mocht het zo zijn dat het al eerder duidelijk is dat je helemaal niet meer kan werken? Dan kan je de WIA uitkering al eerder aanvragen bij de UWV. Via deze website kan je alle informatie vinden over vervroegd WIA aanvragen.

Het is belangrijk dat je de WIA op tijd aanvraagt om niet zonder inkomen te zitten.

Studiefinanciering
Als je naar school gaat of je studeert dan kan je een financiële bijdrage krijgen van de overheid. Als je studiefinanciering wilt aanvragen of je wilt er meer informatie over, kijk dan even op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Hier kan je ook meer informatie vinden over tegemoetkomingen voor ouders en scholieren.

Jongeren met een fysieke beperking en/of chronische ziekte kunnen studievertraging oplopen. Voor deze bijzondere omstandigheden kun je onder bepaalde omstandigheden je prestatiebeurs laten verlengen, je prestatiebeurs zonder een behaald diploma om laten zetten in een gift of je prestatiebeurs volledig opnieuw laten toekennen.
Meer informatie over studievertraging en verlenging van je prestatiebeurs kan je hier vinden.

 

Hulp bij geldzaken
Lukt het niet om je geldzaken te regelen of heb je financiële problemen? De MEE kan je helpen.
Ze kijken samen met je naar jou financiële situatie en kijken welke vaardigheden of hulp je nodig hebt om het overzicht te houden. Daarnaast kijken ze welke financiële regelingen er voor jou zijn of helpen je de financiële problemen aan te pakken.
Kijk voor meer informatie op de website van MEE en misschien kunnen ze jou ook verder helpen.

 

 

Wat is een PGB?

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een budget waarmee jij als zorgvrager zelf zorg in kan kopen. Vóór 2015 vroeg je een pgb aan bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarna door deze instantie bepaald werd of je in aanmerking kwam voor een pgb. Tot zover een stukje geschiedenis. Het is nu 2015, het jaar dat bol staat van de veranderingen in de zorg.

Wat gaat er veranderen?

Voorheen kreeg je een pgb op basis van de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit gaat nu veranderen. Je kunt nu een pgb krijgen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet langdurige Zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dit artikel wordt alleen ingegaan op een pgb op basis van de Wmo en Zvw.

Wmo

Met een Wmo-pgb kan je huishoudelijke hulp, begeleiding individueel, begeleiding in een groep en kortdurende verblijf inkopen. De gemeente zal bij een aanvraag voor dit pgb eerst kijken welke zaken je zelf nog kan of kan oplossen met hulp van familie en vrienden. Blijkt dat deze ondersteuning niet voldoende is en je het niet zelf kan dan gaat de gemeente helpen. Gemeenten hebben veel vrijheid bij het zoeken naar oplossingen voor jouw probleem. Welke oplossingen je krijgt aangeboden kan dus per gemeente verschillen. Als tijdens de zoektocht naar oplossingen blijkt dat je niet met een algemene voorziening uit de voeten kan dan kan je mogelijk recht hebben op een pgb.  Maar wat wordt met algemene voorziening bedoeld? Hiermee wordt bedoeld: zorg of voorzieningen die de gemeente vooraf voor de inwoners heeft ingekocht bij verschillende organisaties.

Zvw

Met een Zvw-pgb kan je persoonlijke verzorging en begeleiding inkopen. Om voor een Zvw-pgb in aanmerking te komen, moet je aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen kan je vinden op de website van Per Saldo op bladzijde 22.

Trekkingsrecht

Waar vroeger het pgb-budget op de rekening van de budgethouder werd gestort en je zelf je werknemers uitbetaalde, is dit per 1 januari 2015 voor zowel nieuwe en oude budgethouders niet meer mogelijk. Per 1 januari 2015 gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) jouw zorgverleners met jouw pgb betalen, als je met deze zorgverleners een geldige zorgovereenkomst hebt afgesloten. Deze zorgovereenkomst stuur je naar de SVB op en zij controleren jouw zorgovereenkomst. Heb je geen idee van hoe zo’n overeenkomst eruit moet zien? Geen paniek! De SVB kan je hiermee helpen.

 De SVB zal op basis van jouw declaraties uitbetalingen verrichten. Bovengenoemde procedure geldt voor een Wmo-pgb. Het Zvw-pgb kent geen trekkingsrecht.

Al budgethouder?

Als je in 2014 al een pgb ontving op basis van je AWBZ-indicatie voor begeleiding individueel, begeleiding in een groep, kortdurende verblijf, verpleging of verzorging, geldt voor jou het overgangsrecht. Dit houdt in dat je AWBZ-indicatie (op basis waarvan je recht hebt op een pgb) blijft gelden. Als je AWBZ indicatie ergens in 2015 eindigt, stopt je overgangsrecht op die datum. Als de indicatie nog na 2015 doorloopt stopt die op 31 december 2015.

Eigen bijdrage

Voor een Wmo-pgb moet je een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage mag je niet met je pgb betalen. Voor een Zvw-pgb geldt geen eigen bijdrage.

Meer informatie kun je vinden op de website van de SVB.